Storitve
 

Pomagamo vam lahko pri zahtevnejših vprašanjih v zvezi s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 2006) in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), še posebej na naslednjih aktualnih področjih:

 • poslovnih kombinacij;
 • naložbenih nepremičnin;
 • odloženih davkov;
 • finančnih instrumentov;
 • oblikovanja dolgoročnih rezervacij in PČR;
 • neopredmetenih dolgoročnih sredstev itn.        

V tem kontekstu za gospodarske družbe pripravljamo:

 • izkaze poslovnega izida;
 • bilance stanja oziroma izkaze finančnega položaja;
 • izkaze vseobsegajočega donosa;
 • izkaze gibanja kapitala;
 • izkaze denarnih in/ali finančnih tokov;
 • letna poročila z razkritji;
 • poročila za zunanje uporabnike (AJPES, Banka Slovenije, druge institucije);
 •       konsolidirane računovodske izkaze.

Storitve kategorije

Nazaj na vrh strani