Transferne cene

 

Transferne cene so cene, po katerih si blago in storitve medsebojno zaračunavajo povezane osebe. Ker se davčni organi posameznih držav bojijo, da bi mednarodne družbe s pomočjo prilagajanja transfernih cen za blago in storitve dobiček prelile v države z ugodnejšim davčnim sistemom, je danes že skoraj 50 držav po svetu v svoje davčne sisteme uvedlo določbe o transfernih cenah in povezanih osebah. V davčni zakonodaji se predvideva, da transferne cene niso nujno enake cenam, ki veljajo med nepovezanimi osebami na prostem trgu. Zato mora davčni zavezanec skladno z določili slovenske zakonodaje s področja transfernih cen oblikovati transferne cene na ravni cen enakih ali primerljivih proizvodov in storitev, ki bi jih v primerljivih okoliščinah dosegle nepovezane osebe na prostem trgu, in o načinu oblikovanja le-teh oblikovati in vzdrževati ustrezno dokumentacijo.

V slovenski davčni zakonodaji s področja transfernih cen obveznost dokumentiranja ni zgolj problem mednarodnih družb, ki poslujejo s tujimi povezanimi osebami, temveč ima slovenski davčni organ možnost v določenih primerih preverjati tudi poslovanje domačih povezanih oseb (kadar ena od povezanih oseb izkazuje nepokrito davčno izgubo iz preteklih obdobij oziroma je ena od povezanih oseb oproščena obračunavanja in plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb).

Dokumentiranje transferne cene

Slovenska zakonska podlaga za dokumentiranje transfernih cen je povzeta v določilih Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki upošteva predlagani način dokumentiranja transfernih cen na podlagi Kodeksa ravnanja v zvezi z dokumentacijo za transferne cene.

Cautela Pros je skladno z določili slovenske zakonodaje in OECD smernic glede obsega in oblike zagotavljanja in hranjenja dokumentacije ter prakse in izkušenj iz različnih svetovalnih projektov s področja transfernih cen oblikovala praktični pristop v smislu najboljše prakse (»best practice approach«). Takšen pristop je splošno sprejet tudi v davčno-inšpekcijskih postopkih in vam zagotavlja pravno varnost v smislu zagotovitve ustrezne podporne dokumentacije za transferne cene.

 

 

Nazaj na vrh strani